Apurahat

Ohjeet apurahojen hakemiseen

Varpushaukka (Accipiter nisus). Kuva: Tero Viherto

Tällä sivustolla on tietoa jakamistamme apurahoista ja ohjeet apurahan hakuun. Seuraava haku on keväällä 2024.

Milloin apurahaa voi hakea?

Apurahat ovat haettavissa 1.2.-31.3.2024 aikana. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2024.

Millaisiin projekteihin apurahaa kannattaa hakea?

Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin.

Säätiöllä on erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja. 

Vuonna 2024 erityisteemoina ovat:
– hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus
– suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu
– paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden hoito, ennallistaminen ja suojelu
– rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu
– lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen

Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Perhoset ja hyönteiset ovat usein kohteenamme, mutta tuemme kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojelua. Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyt­tää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta.

Pienet ja keskisuuret

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta. Vaikka tuemme usein perhosiin ja hyönteisiin liittyviä hankkeita, annamme apurahoja kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun. Lisää tietoja löydät tältä sivulta kohdasta 3 – Selaa apurahoja.

Tuemme opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai elinympäristöjen tuntemusta ja mahdollisimman suoraan niiden suojelua.

 

Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään seuraavan vuoden tammikuussa.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan netissä täytettävällä hakulomakkeella (huomaa, että allaolevat linkit aukeavat vain hakuaikana).

Käytössä on kaksi eri lomaketta.

Kun käytössäsi on Google-tili, voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä: Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Apurahat

Tilastoa apurahoista

Myrskylilntu (Fulmarus glacialis). Kuva: Aurora Nupponen
Huomaa, että sama apuraha voi kuulua useaan aihealueeseen.

Apurahat

Selaa myönnettyjä apurahoja

Apurahat

Usein kysytyt kysymykset

Neidonkorennot (Calopteryx virgo). Kuva: Tero Viherto

Ovatko apurahat tarkoitettu lähinnä koulutetuille biologeille ja tutkijoille, vai voivatko myös muut luonnosta kiinnostuneet hakea niitä?

Apurahaa voi hakea kuka tahansa, jolla on mielessään aihe tai hanke, jolla edistetään lajien ja elinympäristöjen suojelua. Edellytyksenä on, että hankkeen perustavoite on luonnon suojelu, mielellään mahdollisimman käytännöllisellä tasolla. Mitään ammatillista tai opintoihin liittyvää pohjaa emme edellytä, mutta luonnon tuntemus on aina hyvä apu. Luonnonharrastajat ovat suuri hakijaryhmämme.

Voivatko myös nuoret tai koululaiset hakea avustusta luontoprojekteihin?

Kyllä voivat. Apurahaohjeissamme on erikseen mainittu toivomus saada hakemuksia nuorten luontoharrastusten edistämiseen. Hanke voi olla esimerkiksi luontokurssin tai ympäristönhoitotalkoiden järjestäminen. Luontoharrastuksesta kiinnostuneet koululaiset voivat hakea tukea toiminnalleen tai luontokerhoilleen kouluissaan. Toivommekin opettajilta rohkaisua ja innostamista tällaiseen toimintaan.

Voiko apurahaa hakea yliopiston pro gradu -työn tekemiseen?

Voi, mutta myös opinnäytetöissä edellytetään, että aihe sopii säätiön apurahakriteereihin eli tukee luonnon suojelua mahdollisimman suoraan. Samaa edellytetään myös muilta hankkeilta. Mikä tahansa luonnontieteellinen opinnäytetyö ei siis sellaisenaan välttämättä täytä hakuehtojamme. Usein biologinen perustutkimus on kaukana käytännön suojelutyöstä, vaikka voikin antaa sille hyödyllistä tai välttämätöntä taustatietoa.

Voiko taiteelliseen työhön hakea tukea?

Kaikilla tukemillamme hankkeilla tulee olla mahdollisimman suora vaikutus luonnon suojeluun. Taiteellisten hankkeiden tukeminen ei ole poissuljettua, jos ne edistävät luonnon suojelua käytännössä.

Voiko tukea saada luontoaiheisten kirjojen tai muiden julkaisujen tekemiseen?

Periaate on sama kuin taiteellisissa hankkeissa. Olemme tukeneet joitakin kirjahankkeita, kun ne ovat antaneet uutta tietoa esimerkiksi uhanalaisista lajeista tai auttaneet tunnistamaan eliöryhmiä, joista ei ole ollut saatavilla ajantasaista tietoa. Myös luontoharrastamista ja luonnonhoitoa tukevat oppaat tai käsikirjat voivat saada tukea. Sen sijaan yleisemmin luontoa tai ympäristöä kuvaavia kirjoja tai kuvateoksia emme rahoita.

Hakemuslomakkeessa pyydetään kuvaamaan, miten hanke tukee käytännön suojelua. Miten hanketta kannattaisi tässä suhteessa kuvata?

Riippuu hyvin paljon hankkeesta. Usein jo hankkeen aihe kertoo paljon sen suojelutavoitteesta. Tavoitteita voi tässä kohtaa vielä syventää ja tarkentaa niin, että suojelun keskeisin idea selkiää. Joskus hankkeen aihe voi olla yleisluontoinen tai kapeasti rajattu, jolloin suojelunäkökulma kannattaa nostaa selvästi esiin.

Millaista rahasummaa säätiöltä voi hakea?

Ilmoitamme jaettavan kokonaissumman vuosittain. Summa jaetaan aina useille hankkeille. Viime vuosina myönnetyt apurahat ovat olleet keskimäärin 800-1500 euroa per hanke. Hankkeen laajuudesta riippuen pienimmät myönnetyt apurahat ovat olleet muutamia satasia ja suurimmat muutamia tuhansia euroja. Kannattaa siis harkita, kuinka suurta osuutta koko potista omalle hankkeelle voisi realistisesti toivoa.

Laajat hankkeet vievät enemmän rahaa ja niiden kesto voi olla useita vuosia. Voiko tällaisiin hankkeisiin hakea useampivuotista apurahaa?

Teemme päätökset jaettavista apurahoista vuosittain, ja apurahoihin tarkoitettu kokonaissumma jaetaan ilman mitään ennakkopäätöksiä. Emme siis sitoudu minkään hankkeen jatkuvaan tukemiseen. Muuten voisimme joutua tilanteeseen, jossa sitoisimme suuren osan jaettavasta apurahasummasta tällaisten pitkäaikaisten hankkeiden tukemiseen.

Laajoissa hankkeissa hakijan kannattaa hakea rahoitusta useista eri lähteistä. Todella hyvät hankkeet voivat jatkuessaan saada meiltä apurahoja useampana vuonna, mutta arviointi tehdään joka tapauksessa uudelleen vuosittain. Useampina vuosina jaetut apurahat ovat olleet summiltaan melko pieniä.