Joutomaa ei ole turha

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä apurahateemana on jo usean vuoden ajan ollut hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus. Johanna Huttuselle myönnettiin keväällä 2020 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha, jonka avulla hän lähti toteuttamaan mielenkiintoista Pro gradu -tutkielmaansa. Tavoitteena oli selvittää, tukevatko urbaanit joutomaat kimalaisten monimuotoisuutta ja runsautta, ja voidaanko näitä ennustaa paikallisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. – Kimalaiset ovat tärkeitä pölyttäjiä […]

Rantaluontoa kartoittamassa

Erilaisten rantaluontokohteiden ja niiden eliöryhmien kartoittaminen vaikuttaa suoraan niiden suojelemiseen. Markku Mäkinen sai säätiöltä apurahaa Padasjoen Kirkkojoen ja Kirkkolammen suojelemattomien ranta-alueiden kasvistoselvitykseen.  –Tarkoitukseni on selvittää kyseisen kohteen kasvillisuus, keskittyen uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin. Kasvillisuuskartoituksen lisäksi kerään tietoa myös muista eliöryhmistä, Mäkinen kertoo. Tutkimuskohde rajoittui Natura-alueeseen –Jokisuistossa ja Päijänteen rannalla on hieno lahopuustoinen Natura-alue. Löysin aiemmin […]

Ötökät ystäviksi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä tärkeänä teemana on lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen. Uudellamaalla oltiin huolestuneita lapsien vieraantumisesta luonnosta. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry sai Vuokon Luonnonsuojelusäätiötä apurahaa lasten työpajojen toteutukseen. Tavoitteena oli vahvistaa kaupunkilaislasten luontosuhdetta, parantaa lajituntemusta, hävittää pörriäispelkoa sekä opettaa vaalimaan monimuotoista puutarhaa.  –Hankkeen työpajojen kautta rakennetaan luontoyhteyttä ja -ymmärrystä. Lapset vievät oppimaansa pölyttäjien ja […]

Vaelluskalojen puolesta

Vuokon luonnonsuojelusäätiö tuki Tero Tschokkisen hanketta apurahalla kutusoraikoiden kunnostus- ja rakentamistöissä. Projekti edisti Etelä-Suomen vaelluskalakantojen ja erityisesti erittäin uhanalaisten jokiin sekä puroihin nousevan meritaimenen luontaista lisääntymistä.  Tschokkinen kertoo, että uusien soraikoiden rakentaminen ja vanhojen pöyhintä lietteen ja sedimentin poistamiseksi tehtiin lapioilla. Työ oli likaista ja raskasta. Vedenpinta sai osin nousta soraistuksen jälkeen.  Etureunoja jouduttiin useissa […]

Nuuhkien maastoon

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sai vuonna 2021 mielenkiintoisen apurahahakemuksen. Hankkeen tavoitteena oli selvittää tuoko lahokaviosammalen etsintään koulutettu koira apua, tehokkuutta ja tarkkuutta lahokaviosammalen kartoitukseen. Menetelmää voitaisiin sen toimiessa soveltaa myös muiden uhanalaisten sammalien etsintään. Lahokaviosammal on luonnonsuojelulain 42§:n mukaisesti rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin liitteen II laji. Se on myös luonnonsuojelulain 46§:n tarkoittama uhanalainen laji (erittäin uhanalainen EN) […]

Putikon paahdepaikkatutkimus

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tukeman tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa alueen potentiaali uhanalaisten ja taantuneiden lajien elinympäristönä, sekä samalla tutkia, uhkaako aluetta umpeen kasvaminen. Putikon kylä on Savonlinnan Punkaharjulla. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa melko lähellä Etelä-Karjalan rajaa. Putikon ilmastoon ja lajistoon vaikuttavat erityisesti suuret harjualueet ja järvet, lähinnä Puruvesi ja Pihlajavesi, mutta myös Laatokka. Myös ihmistoiminnalla on ollut […]

Tieteellä ja taiteella pörriäisten puolesta

Toivoimme hakemuksia liittyen hyönteiskatoon ja siihen liittyviin selvitys- ja kartoitushankkeisiin. Aihepiiri innoitti monipuolisiin hankkeisiin, ja esittelemme tässä kolmen eri hankkeen tuloksia.   Niittykukkia pölyttäjäkadon ehkäisemiseksi Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ry. (Vasp) sai Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä 500 euron apurahan Pelastetaan pörriäiset! -kampanjalle. Kampanjan tavoitteena oli edistää pölyttäjien suojelutyötä kannustamalla jäsenistöä pieniin konkreettisiin tekoihin. Samalla kampanja toimi ympäristökasvatuksellisena tietoiskuna […]

Väsymättä kurtturuusua vastaan

Hangon kaupungin alueella on tehty kaksi vuosikymmentä hoitotöitä kurtturuusun vähentämiseksi ja paikallisten lajien elinvoiman säilyttämiseksi.  Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi vuonna 2020 tähän liittyvälle projektille 1000 euron suuruisen apurahan. Projektissa osallisena olivat kolme henkilöä: luonnontieteiden kandidaatit Roope Nykänen, Tomi Kiviluoma ja Pyry Puustinen. Vieraslaji.fi-sivustolla kerrotaan kurtturuususta seuraavaa: Kurtturuusun Rosa rugosa –laji ja sen valkokukkainen muoto Rosa rugosa f. alba, on luokiteltu kansallisesti […]

Peltosirkku vaarassa hävitä Suomesta

Peltosirkut viihtyvät maisemarakenteeltaan monipuolisilla suurilla peltoaukeilla, joilla on puustoisia saarekkeita ja niukkakasvustoisia kesantoja. Lajille tärkeitä ovat ojien varsien leveät suojakaistaleet puineen ja pensaineen. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä pitäisi peltosirkkukohteilla välttää. Emot ruokkivat poikasiaan enimmäkseen hyönteisillä, mutta syövät itse pääasiassa paljaalta maalta löytämiään siemeniä. Jotta laji säilyy, tarvitaan riittävästi ravintoa ja sopivia elinympäristöjä. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tukemassa hankkeessa kartoitettiin […]

Askalankosken kedot – perinnemaisema ja perheiden ilo

Askalankosken aluetta on hoidettu jo vuodesta 1993 vuosittaisilla Keto- ja Tulileireillä. Riukuaitauksissa laiduntavat suomenlampaat. Työn on jatkuttava tasaisen intensiivisesti, jotta alue pysyy otollisena maaperänä ketokasveille. Alueen raivaaminen, niittäminen, kitkeminen, sekä aitojen korjaaminen kuuluvat välttämättömiin, jokavuotisiin toimiin. Hoitotoimien opettaminen leiriläisille vie perinnemaisemanhoidon tietoutta eteenpäin muuallekin Suomeen. Kasvillisuuden hoito harkitun niiton avulla pitää yllä ketokasvien kukoistusta. Askalankosken […]