Pörriäisten paratiisi

Antskogissa toteutetaan yhteisvoimin luonnon monimuotoisuutta edistävää sekä kylän viihtyisyyttä lisäävää toimintaa. Kyläseura on pitkäjänteisellä työllään ja kylän yhteisillä talkoilla sekä työpajoilla ennallistanut kylän kahta niittyä. Keväällä 2024 niityille asennettiin niittyjen hoitamisesta kertovat infotaulut, jotka toteutettiin Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahan tuella. Infokylttien julkistamistilaisuus järjestetään Antskogissa luonnonkukkien päivänä, eli sunnuntai 16.6.2024. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö edellyttää apurahojen saajilta hyvää asiantuntemusta […]

Leikkien ja oppien luonnossa

Vuoden 2023 apurahahaussa yksi ympäristökasvatusta edistävistä hankkeista oli Kannuksessa järjestettävä luontoaiheinen päiväleiri. Projektin vastuuhenkilönä toimi Janita Häggman, joka on koulutukseltaan eläintenhoitaja ja tradenomi. Hän on opiskellut koirien koulutusta eläintenkouluttajan opinnoissa. –Työhistoriani on koirankouluttaja, Kannuksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä hanketyöntekijä Kannuksen kaupungilla Suomen Harrastamisen-mallin parissa. Nyt olen liikuntakerhon ohjaaja, Janita kertoi taustoistaan. Leirin tavoitteena oli vahvistaa luontosuhdetta, […]

Varpuslintujen sisämaan seurantapyyntialue Salon Halikonlahdelle

Salon Halikonlahdella lähdettiin selvittämään pesimälinnuston kannanmuutoksia sekä poikastuottoa ja kuolleisuutta vakioidun verkkopyynnin menetelmin. Sisämaan seurantapyynti (SSP) on määrä toteuttaa vertailukelpoisesti vuosittain. Rengastustoimisto suositteli SSP:n perustamista Halikonlahdelle ja myönsi Tittoselle luvan pyynnin aloittamiselle. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki apurahalla hanketta, jonka toteuttajina toimivat Jouni Tittonen ja Marja Hallikainen. Tittonen on toiminut rengastajana vuodesta 1985 lähtien. Hallikainen on rengastanut […]

Kalalajeja kartalle

Aktiivisena luontoharrastajana Roopella oli jo tiedossa entuudestaan kartoitukseen sopivia kohteita. Turusella luontoharrastus on ollut elämässä läsnä jo lapsesta saakka. Hän on opiskellut aktiivisesti eri kalalajien elintapoja sekä niiden elinympäristövaatimuksia. – Olen harrastanut Suomen kalalajistoa aktiivisesti vuodesta 2016 lähtien. Tekemistäni havainnoista ehkä merkittävimmät ovat itäisen Suomenlahden ensimmäiset nokkakalan poikashavainnot, Turunen kertoo taustastaan. Selvityksen tavoitteena oli lisätä tietoa […]

Satumainen luonto

Soihtupuu on Terhi Jokiahon ja Mette Lagerstamin perustama työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja perheiden luontosuhdetta kuvataiteen keinoin. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahan avulla Soihtupuun toiminta saatiin alkuun vuonna 2021. Taidepajoissa käsitellään luonnon moninaisuutta elämyksellisesti ja monipuolisesti ja lapsi itse toimii tekijänä ja kokijana. Luontosuhde Lapsen luontosuhde ei kehity ilman omakohtaisia kokemuksia luonnosta. Lapsen luontosuhteen vahvistaminen […]

Apua linnuille

Juuan lintuharrastajat ry lähtivät ennallistamaan erittäin uhanalaisen törmäpääskyn pesimäseinämiä Juukan, Nurmeksen ja Lieksan alueella. Vuosien varrella lajille sopivat seinämät olivat muuttuneet pesimäkelvottomiksi tälle Ahvenanmaallakin rauhoitetulle lajille. Törmäpääsky pesii yhdyskuntina hiekkakuoppien seinämissä ja rantojen hiekkatörmissä koko maassa. Emot kaivavat uuden pesätunnelin vuosittain. Törmäpääsky tekee tunnelimaisen pesän jyrkkään hiekkatörmään. Pesäkammio on noin metrin päässä tunnelin suuaukosta. Pesän […]

Pian on lepakon aika horrostaa

Elo- ja syyskuu ovat lepakoille kiireistä aikaa. Tähän aikaan vuodesta ne tankkaavat ahkerasti talven varalle keräämällä elimistöönsä rasvaa valmistautuessaan talven horrosaikaan. Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia. Kaikki Suomen lepakot kuuluvat luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen IV (a), joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Suomi on mukana Euroopan lepakoiden suojelusopimuksessa (EUROBATS), joka velvoittaa lisäksi […]

Joutomaa ei ole turha

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä apurahateemana on jo usean vuoden ajan ollut hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus. Johanna Huttuselle myönnettiin keväällä 2020 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha, jonka avulla hän lähti toteuttamaan mielenkiintoista Pro gradu -tutkielmaansa. Tavoitteena oli selvittää, tukevatko urbaanit joutomaat kimalaisten monimuotoisuutta ja runsautta, ja voidaanko näitä ennustaa paikallisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. – Kimalaiset ovat tärkeitä pölyttäjiä […]

Rantaluontoa kartoittamassa

Erilaisten rantaluontokohteiden ja niiden eliöryhmien kartoittaminen vaikuttaa suoraan niiden suojelemiseen. Markku Mäkinen sai säätiöltä apurahaa Padasjoen Kirkkojoen ja Kirkkolammen suojelemattomien ranta-alueiden kasvistoselvitykseen.  –Tarkoitukseni on selvittää kyseisen kohteen kasvillisuus, keskittyen uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin. Kasvillisuuskartoituksen lisäksi kerään tietoa myös muista eliöryhmistä, Mäkinen kertoo. Tutkimuskohde rajoittui Natura-alueeseen –Jokisuistossa ja Päijänteen rannalla on hieno lahopuustoinen Natura-alue. Löysin aiemmin […]

Ötökät ystäviksi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä tärkeänä teemana on lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen. Uudellamaalla oltiin huolestuneita lapsien vieraantumisesta luonnosta. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry sai Vuokon Luonnonsuojelusäätiötä apurahaa lasten työpajojen toteutukseen. Tavoitteena oli vahvistaa kaupunkilaislasten luontosuhdetta, parantaa lajituntemusta, hävittää pörriäispelkoa sekä opettaa vaalimaan monimuotoista puutarhaa.  –Hankkeen työpajojen kautta rakennetaan luontoyhteyttä ja -ymmärrystä. Lapset vievät oppimaansa pölyttäjien ja […]