Kalalajeja kartalle

Aktiivisena luontoharrastajana Roopella oli jo tiedossa entuudestaan kartoitukseen sopivia kohteita. Turusella luontoharrastus on ollut elämässä läsnä jo lapsesta saakka. Hän on opiskellut aktiivisesti eri kalalajien elintapoja sekä niiden elinympäristövaatimuksia. – Olen harrastanut Suomen kalalajistoa aktiivisesti vuodesta 2016 lähtien. Tekemistäni havainnoista ehkä merkittävimmät ovat itäisen Suomenlahden ensimmäiset nokkakalan poikashavainnot, Turunen kertoo taustastaan. Selvityksen tavoitteena oli lisätä tietoa […]

Satumainen luonto

Soihtupuu on Terhi Jokiahon ja Mette Lagerstamin perustama työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja perheiden luontosuhdetta kuvataiteen keinoin. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahan avulla Soihtupuun toiminta saatiin alkuun vuonna 2021. Taidepajoissa käsitellään luonnon moninaisuutta elämyksellisesti ja monipuolisesti ja lapsi itse toimii tekijänä ja kokijana. Luontosuhde Lapsen luontosuhde ei kehity ilman omakohtaisia kokemuksia luonnosta. Lapsen luontosuhteen vahvistaminen […]

Apua linnuille

Juuan lintuharrastajat ry lähtivät ennallistamaan erittäin uhanalaisen törmäpääskyn pesimäseinämiä Juukan, Nurmeksen ja Lieksan alueella. Vuosien varrella lajille sopivat seinämät olivat muuttuneet pesimäkelvottomiksi tälle Ahvenanmaallakin rauhoitetulle lajille. Törmäpääsky pesii yhdyskuntina hiekkakuoppien seinämissä ja rantojen hiekkatörmissä koko maassa. Emot kaivavat uuden pesätunnelin vuosittain. Törmäpääsky tekee tunnelimaisen pesän jyrkkään hiekkatörmään. Pesäkammio on noin metrin päässä tunnelin suuaukosta. Pesän […]

Pian on lepakon aika horrostaa

Elo- ja syyskuu ovat lepakoille kiireistä aikaa. Tähän aikaan vuodesta ne tankkaavat ahkerasti talven varalle keräämällä elimistöönsä rasvaa valmistautuessaan talven horrosaikaan. Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia. Kaikki Suomen lepakot kuuluvat luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen IV (a), joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Suomi on mukana Euroopan lepakoiden suojelusopimuksessa (EUROBATS), joka velvoittaa lisäksi […]

Joutomaa ei ole turha

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä apurahateemana on jo usean vuoden ajan ollut hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus. Johanna Huttuselle myönnettiin keväällä 2020 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha, jonka avulla hän lähti toteuttamaan mielenkiintoista Pro gradu -tutkielmaansa. Tavoitteena oli selvittää, tukevatko urbaanit joutomaat kimalaisten monimuotoisuutta ja runsautta, ja voidaanko näitä ennustaa paikallisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. – Kimalaiset ovat tärkeitä pölyttäjiä […]

Rantaluontoa kartoittamassa

Erilaisten rantaluontokohteiden ja niiden eliöryhmien kartoittaminen vaikuttaa suoraan niiden suojelemiseen. Markku Mäkinen sai säätiöltä apurahaa Padasjoen Kirkkojoen ja Kirkkolammen suojelemattomien ranta-alueiden kasvistoselvitykseen.  –Tarkoitukseni on selvittää kyseisen kohteen kasvillisuus, keskittyen uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin. Kasvillisuuskartoituksen lisäksi kerään tietoa myös muista eliöryhmistä, Mäkinen kertoo. Tutkimuskohde rajoittui Natura-alueeseen –Jokisuistossa ja Päijänteen rannalla on hieno lahopuustoinen Natura-alue. Löysin aiemmin […]

Ötökät ystäviksi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön yhtenä tärkeänä teemana on lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen. Uudellamaalla oltiin huolestuneita lapsien vieraantumisesta luonnosta. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry sai Vuokon Luonnonsuojelusäätiötä apurahaa lasten työpajojen toteutukseen. Tavoitteena oli vahvistaa kaupunkilaislasten luontosuhdetta, parantaa lajituntemusta, hävittää pörriäispelkoa sekä opettaa vaalimaan monimuotoista puutarhaa.  –Hankkeen työpajojen kautta rakennetaan luontoyhteyttä ja -ymmärrystä. Lapset vievät oppimaansa pölyttäjien ja […]

Vaelluskalojen puolesta

Vuokon luonnonsuojelusäätiö tuki Tero Tschokkisen hanketta apurahalla kutusoraikoiden kunnostus- ja rakentamistöissä. Projekti edisti Etelä-Suomen vaelluskalakantojen ja erityisesti erittäin uhanalaisten jokiin sekä puroihin nousevan meritaimenen luontaista lisääntymistä.  Tschokkinen kertoo, että uusien soraikoiden rakentaminen ja vanhojen pöyhintä lietteen ja sedimentin poistamiseksi tehtiin lapioilla. Työ oli likaista ja raskasta. Vedenpinta sai osin nousta soraistuksen jälkeen.  Etureunoja jouduttiin useissa […]

Nuuhkien maastoon

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sai vuonna 2021 mielenkiintoisen apurahahakemuksen. Hankkeen tavoitteena oli selvittää tuoko lahokaviosammalen etsintään koulutettu koira apua, tehokkuutta ja tarkkuutta lahokaviosammalen kartoitukseen. Menetelmää voitaisiin sen toimiessa soveltaa myös muiden uhanalaisten sammalien etsintään. Lahokaviosammal on luonnonsuojelulain 42§:n mukaisesti rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin liitteen II laji. Se on myös luonnonsuojelulain 46§:n tarkoittama uhanalainen laji (erittäin uhanalainen EN) […]

Putikon paahdepaikkatutkimus

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tukeman tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa alueen potentiaali uhanalaisten ja taantuneiden lajien elinympäristönä, sekä samalla tutkia, uhkaako aluetta umpeen kasvaminen. Putikon kylä on Savonlinnan Punkaharjulla. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa melko lähellä Etelä-Karjalan rajaa. Putikon ilmastoon ja lajistoon vaikuttavat erityisesti suuret harjualueet ja järvet, lähinnä Puruvesi ja Pihlajavesi, mutta myös Laatokka. Myös ihmistoiminnalla on ollut […]