Kääväkäskartoitus Keurusseudulla

Yhtiöiden ja julkisyhteisöjen maille kohdennetuissa inventoinneissa löytyi yksi erittäin uhanalaisen, 18 alueellisesti uhanalaisen, 19 valtakunnallisesti silmälläpidettävän sekä 209 vanhojen metsien indikaattorilajin havaintopistettä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tukemissa ja Keurusseudun Luonnonystävät ry:n (Ari Aalto & Miia Kokkonen) toteuttamissa Keurusseudun kääväkäsinventoinneissa kerättiin arvokasta tietoa alueen suojelemattomien vanhojen metsien lajistosta. Syksyn 2015 aikana kartoituksia tehtiin yhdellätoista eri metsäalueella, joiden koko vaihteli kymmenestä useaan sataan hehtaariin. Kohteiden kääpälajisto paljastui hyvin monimuotoiseksi.

Ruostekääpä

Seudulle uusia lajeja olivat esimerkiksi erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava sitkaskääpä (Antrodia piceata), silmälläpidettävä krappikääpä (Hapalopilus ochraceolateritius) sekä silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset riekonkääpä (Antrodia albobrunnea) ja harjasorakas (Gloiodon strigosus).

Havainnot käävistä on jaettu maanomistajille ja ELY-keskukselle, ja ne tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vähintään kymmenien metsähehtaareiden säästymiseen. Ne vaikuttavat esimerkiksi Metsähallituksen omistaman Keuruun entisen varuskunnan alueelle tehtäviin suojelupäätöksiin. FSC-sertifikaattia noudattavat tahot puolestaan joutuvat huomioimaan havaittujen alueellisesti uhanalaisten lajien säilymisen. Keuruun kaupungin omistamasta Päijänteenmäestä (kuva alla) löytynyt arvokas lajisto on jo tuonut uutta toivoa vuosia kestäneeseen METSO-suojeluprosessiin

Punahäivekääpä

Tutkimuksen tulokset edistävät merkittävästi alueen metsiensuojelutyötä ja Suomen Lajitietokeskuksen sieniatlaksen kautta myös valtakunnallista kääväkästutkimusta.

Koko raportti löytyy osoitteesta: www.sll.fi/keurusseutu/tutkimus-ja-seuranta

Päijänteenmäki