Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa

Neidonkenkä on vaarantuneeksi luokiteltu kämmekkäkasvi.

Alkukesällä 2018 metsätalousinsinööri Janette Backman tankkasi autonsa Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä saamallaan apurahalla ja suuntasi Tornion vaaroille kartoittamaan uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja.

Kartoituksia oli valmisteltu selvittämällä neidonkenkien ja tikankonttien mahdollisia kasvupaikkoja karttojen ja ilmakuvien perusteella. Lupaavimmat paikat valittiin kartoitettaviksi maastossa. Molemmat lajit viihtyvät kalkkisessa maaperässä, lehdoissa ja lehtokorvissa. Neidonkengän voi löytää myös lehtomaisista kangasmetsistä, tikankontin taas lettokorvista tai -rämeiltä. Ehdot täyttäviä kohteita valikoitui kartoitettavaksi neljän vaaran rinteiltä ja ympäristöstä yhteensä kuusitoista.

Kasvupaikka metsässä
Kasvupaikka

Onnistumisia

Kartoitukset tuottivat tulosta: Hakkuilta säästyneestä tuoreesta rinnelehdosta löytyi kahden hehtaarin kokoinen neidonkenkäesiintymä. Alueelta löytyi myös silmälläpidettäväksi luokiteltua ahokissankäpälää ja pussikämmekkää sekä rauhoitettua valkolehdokkia. Toiselta kartoitettavalta alueelta tuoreen lehdon ja lettorämeen vaihettumisvyöhykkeeltä löytyi usean aarin kokoinen tikankonttiesiintymä.

Kukintaansa lopetteleva neidonkenkä oli paikoin jo jäänyt muun kasvillisuuden alle. Suunnitelmissa onkin käydä potentiaalisimmilla esiintymispaikoilla parhaaseen kukinta-aikaan uudestaan.

Metsätalous uhkana

Metsätalous ja muu maankäyttö pirstovat neidonkengille ja tikankonteille sopivia vanhoja metsiä heikentäen jo ennestään vähiin käyneitä populaatioita. Lajien tulevaisuutta uhkaavat varsinkin avohakkuut ja maanmuokkaustoimet. Backmanin mielestä onkin erityisen tärkeää, että hakkuilta toistaiseksi säästyneissä metsänrippeissä elävät suojellut lajit löydetään ja tieto niistä saadaan eteenpäin lajien suojelusta ja metsien tilasta vastaaville tahoille.

Tikankontti
Tikankontti. Kuvaaja: Janette Backman

Arvokkaita metsiä

Nekin kohteet, joilta uhanalaisia kasveja ei löytynyt, olivat pääosin vanhoja, reheviä ja monimuotoisia ja niissä oli paljon lahopuuta. Nämä tekijät tekevät metsistä luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita. Backman ehdottikin, että Lapin ELY-keskus ottaisi osan alueista Metso-ohjelmaan mukaan. Maanomistajiin otetaan yhteyttä tänä keväänä ja alueita tarjotaan ostettavaksi Metso-suojelun piiriin.